Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

2011-07-22

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu przetargowym, może na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzec poufność niektórych elementów tej oferty. Faktem jest jednak to, że do kompetencji Zamawiającego będzie należało ostateczne przesądzenie, czy cześć oferty faktycznie powinna zostać uznana za poufną, czy jest to oferta jawna, a w myśl art. 8 ust.1 ustawy (ze wszystkimi konsekwencjami stad wynikającymi np. w postaci udostępnia treści ofert innym uczestnikom postępowania).

W świetle ugruntowanego orzecznictwa, Zamawiający jest zobowiązany do badania, czy informacje zastrzeżone przez wykonawcę, jako tajemnica przedsiębiorstwa,rzeczywiście stanowią tajemnicę w rozumieniu art. 11 ust. 4  przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w ww. przepisie. Zgodnie z jego brzmieniem „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.” Jak natomiast wynika z treści orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. I CKN 304/2000 (OSNC 2001/4 poz. 59), za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Aby zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa uznać za uzasadnione, konieczne jest wykazanie, iż Wykonawca podjął działania mające na celu zapewnienie poufności informacji. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wszelkie odstępstwa od zasad służących zapewnieniu skuteczności praw (jawności postępowania), przyznanych wykonawcom w zakresie zamówień publicznych, należy interpretować ściśle, a na podmiocie, który powołuje się na odstępstwo, spoczywa ciężar udowodnienia, że rzeczywiście zaistniały wyjątkowe okoliczności uzasadniające jego zastosowanie.

W świetle powyższego, Wykonawca żądający zachowania poufności informacji, musi wykazać, że informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, a także, że podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań