Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

2011-08-17

Co do zasady, zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów – potocznie zwanych referencjami – zgodnie z treścią  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”. Referencje mają za zadanie potwierdzać należyte wykonania zamówienia, i są zazwyczaj jednym z dokumentów,  za pomocą którego  wykonawca dowiedzie, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, jakie postawił zamawiający w zakresie wiedzy i doświadczenia.

W praktyce zamawiający – działając bez podstawy prawnej – żądają, by przedkładane referencje zawierały szereg ściśle określonych informacji, a przede wszystkim potwierdzały realizację zamówień, których przedmiot jest tożsamy z przedmiotem prowadzonego przez nich postępowania. W wielu wypadkach takie działanie skutecznie ograniczy konkurencję, a niejednokrotnie spowoduje, iż tylko jeden wykonawca będzie dysponował „odpowiednimi” referencjami.

Analizując orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, można stwierdzić, iż  zamawiający nie może żądać, aby uczestnicy postępowania przetargowego musieli wykazać się - na potwierdzenie spełniania warunku - zadaniami tożsamymi w swym zakresie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań