Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

2011-09-12

Zgodnie z art. 691 k.c. niektóre osoby, które zamieszkiwały z najemcą, aż do jego śmierci, mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu mieszkalnego (pozyskać tytuł prawny do zajmowania lokalu).

Do kategorii osób uprawnionych zaliczamy: małżonka zmarłego najemcy niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osobę, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r., III CZP 26/2002, do kategorii osób uprawnionych nie zalicza się wnucząt, nawet, gdy łączyły ich z najemcą więzi gospodarcze i uczuciowe.

Żądanie ustalenia, że określona osoba wstąpiła w stosunek najmu, nie jest ograniczone czasowo tj. nie ulega przedawnieniu.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań