Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

2011-09-17

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych  umożliwia utajnienie niektórych informacji, które Wykonawcy zamieszczają w składanych ofertach przetargowych. Na ochronę zasługują informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa znajduje się w art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. By móc uznać określoną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

1.informacja musi mieć charakter informacji technicznej, technologicznej, organizacyjnej przedsiębiorstwa lub innej informacji posiadającej wartość gospodarczą,
2.informacja ta nie została ujawniona do wiadomości publicznej oraz
3.w stosunku do treści tej informacji podjęto niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Powszechnie uznaje się, iż utajniane informacje stanowią tajemnicę handlową konkretnego Wykonawcy. Za tajemnicę handlową uznaje się informacje obejmujące całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa. Odwołując się do stanowiska prezentowanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania poufnego charakteru wszelkich informacji handlowych przedstawionych przez dostawców w postępowaniach przetargowych. Nieujawnienie zatem informacji, stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, która została przez Wykonawcę zastrzeżona w ofercie, nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, a wręcz przeciwnie - stanowi wyraz ochrony uprawnionych interesów podmiotów gospodarczych uczestniczących w postępowaniu przetargowym (vide: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 listopada 2010 r. KIO/UZP 2308/10).

Dodatkowo - utajnione informacje powinny mieć dla Wykonawcy wartość ekonomiczną.

Utajniane informacje nie powinny zostać podane do wiadomości publicznej np. w prospektach, broszurach informacyjnych, pismach fachowych, na stronach  internetowych Wykonawcy.

Warunkiem uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania możliwości dotarcia określonych informacji do osób postronnych w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania nadzwyczajnych starań ze strony zarówno przedsiębiorcy, jak i osób trzecich.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań