Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo pracy

2011-10-18

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego – na podstawie przepisów ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) - może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez pracodawcę tzw. notyfikacji (zawiadomienia powiatowego urzędu pracy). W sytuacji gdy powiadomienie nie jest wymagane - nie wcześniej niż po zawarciu porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub wydaniu regulaminu określającego zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. Pisemne zawiadomienie właściwego powiatowego urzędu pracy, powinno zawierać informacje o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, a w tym informacje o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Pracodawca wręczając pracownikowi wypowiedzenie skutkujące tzw. zwolnieniami grupowymi, przed dokonaniem czynności o której mowa wyżej, działa wadliwie tj. narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Czynność prawna wypowiedzenia jest co prawda skuteczna, ale uzasadnia roszczenia pracownika o których mowa w art. 45 KP.


Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy, jest złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. W porozumieniu lub regulaminie można ustalić późniejszą datę składania przez pracodawcę wypowiedzeń.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań