Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Nieruchomości

2011-10-19

Kupujący nieruchomość – zazwyczaj już po sfinalizowaniu transakcji – odkrywają, że: nabyta nieruchomość nie posiada pewnych cech (właściwości) o których zapewniał sprzedający, wydano rzecz w stanie niezupełnym, nastąpiło zmniejszenie użyteczności rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony (przeznaczenie rzeczy lub cel wynikający z konkretnych okoliczności sprawy) lub nastąpiło zmniejszenie wartości rzeczy.  Mamy  w takiej sytuacji do czynienia z wadami fizycznymi , za które odpowiedzialność będzie ponosił sprzedawca.

Odpowiedzialność sprzedawcy – o której mowa w art. 556 i przepisach dalszych kodeksu cywilnego, dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak tez używanych. Warunkiem skorzystania - przez kupującego-  z rękojmi, jest brak wiedzy na temat wad. Posiadanie przez kupującego wiedzy na temat wad, automatycznie powoduje wyłącznie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Kupujący , powołując się na prawo z tytułu rękojmi może:
1.Odstąpić od umowy (w następstwie czego strony zwracają sobie otrzymane świadczenia),
2.Żądać obniżenia ceny- w takim stosunku w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad,
3.Żądać naprawienia szkody poniesionej w skutek istnienia wady (z roszczeniami odszkodowawczymi można występować wówczas, gdy kupujący odstąpił od umowy lub zażądał obniżenia ceny).

Uprawnienia powyższe nie przysługują, gdy sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wady usunie.

Dodatkowo - należy powiadomić sprzedawcę o wadach w ciągu miesiąca od ich wykrycia, po rygorem utraty uprawień przewidzianych w przepisach o rękojmi (nie dotyczy to sytuacji zatajenia wad lub zapewnienia, że wady nie istnieją).

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań