Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

2011-10-22

Wybór kryteriów oceny ofert należy do kompetencji Zamawiającego,  który  decydując  się na  dobór określonych kryteriów, kieruje się własnymi potrzebami. Zamawiający ma obowiązek stosować zawsze kryterium ceny, ale może też zdecydować się na zastosowanie innych kryteriów. Wyjątkiem od zasady stosowania różnych kryteriów oceny ofert jest  tryb zapytania o cenę, gdzie Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty, czy  tryb licytacji elektronicznej, gdzie oferty podlegają klasyfikacji na podstawie ceny.

Na mocy nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (2011-03-01,  Dz. U 2001 nr 5 poz. 13 – art. 75), Prezes Rady Ministrów ma kompetencje, by w drodze rozporządzenia określić, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego (dot. postępowań na zakup pojazdów samochodowych).

Ważne jest, żeby inne niż cena kryteria oceny ofert , odnosiły się do właściwości przedmiotu zamówienia, a nie do właściwości Wykonawcy. W artykule 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano przykładowe kryteria oceny ofert, którymi mogą być: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Istotne jest, iż raz wybrane przez Zamawiającego kryteria oceny ofert, są niezmienne w toku wszczętego postępowania.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań