Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo pracy

2011-11-16

Wynagrodzenie z umowy o pracę, a wynagrodzenie z umowy zlecenia.

Umowy o prace są umowami zawsze odpłatnymi. Pracownik nie ma prawa do zrzeczenia się wynagrodzenia (w całości lub części), nie może również przenieść prawa do wynagrodzenia na inne osoby, nie może wynagrodzenia zastawić, ani odstąpić go osobom trzecim.

Umowa zlecenia może być umową nieodpłatną. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą umówić się na nieodpłatne wykonanie określonych prac. Ten fakt powinien być jednak wyraźnie zaznaczony w samej treści umowy lub też powinien wynikać z odrębnych ustaleń. Brak czytelnej informacji o nieodpłatności należy interpretować tak, że za wykonanie zlecenia zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie (art. 735 §1 K.c.). Sam sposób określenia wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, leży w gestii stron umowy.

Dopuszczalne jest zarówno określenie wynagrodzenia stałą stawką (np. miesięczną lub za wykonanie całego zlecenia), jak również w inny sposób np. procentowo (np. jako procent od uzyskanego obrotu ze sprzedaży, liczby zawartych umów lub kontraktów w imieniu Zleceniodawcy itp.).

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań