Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

2011-11-23

Większość zamawiających realizowała już zamówienia, które były współfinansowane ze środków europejskich. Zamawiający celem rozliczenia „dotacji” są poddawani wnikliwemu procesowi kontroli i weryfikacji, czy ich działania zgodne są z obowiązkami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz z przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności z przepisami Prawa zamówień publicznych. Ujawnione nieprawidłowości mogą stanowić podstawę do nałożenia „korekt finansowych”, a tym samym zamawiający będzie zmuszony do zwrotu całości lub części publicznego wkładu finansowego na realizacje określonego projektu.

Nakładanie korekt finansowych następuje z uwzględnieniem charakteru i wagi ujawnionych nieprawidłowości oraz strat poniesionych w środkach europejskich jakie przeznaczono na sfinansowanie zamówienia.

Zazwyczaj zwrotowi podlega część przyznanego dofinansowania, która pokryła wydatki poniesione z naruszeniem prawa.

Celem ustalenia wysokości korekty stosuje się aktualnie dwie metody: metodę dyferencyjną (ustala się skutki finansowe uchybienia poprzez porównanie wysokości środków faktycznie zaangażowanych, z hipotetyczną wysokością środków , które byłyby zaangażowane, gdyby naruszeń Pzpnie było) oraz metodę wskaźnikową. Tę drugą metodę stosuje się wówczas, gdy zastosowanie metody dyferencyjnej jest niemożliwe lub utrudnione. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, wskaźnik procentowy wyraża abstrakcyjny, uśredniony stopień szkodliwości określonego rodzaju zamówienia.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań