Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo pracy

2011-05-04

Po raz kolejny – tym razem przed Sądem Okręgowym w Poznaniu – wygraliśmy,  w imieniu naszego Klienta, sprawę o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn wymienionych w art. 52 kodeksu pracy (wypowiedzenie dokonane  z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę). Naszym przeciwnikiem procesowym była międzynarodowa spółka sieciowa, która zarzucała naszemu Klientowi, iż w sposób ciężki naruszył podstawowe obowiązki pracownicze wymienione w art. 100 §2 k.p.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, podzielił w sprawie nasze stanowisko, według którego - zarzut ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych jest zasadny tylko wtedy, gdy pracownikowi można przypisać obok zarzutu nagannego zachowania (dochodzi do bezprawnego naruszenia obowiązków pracowniczych), także winę za określone działanie lub zaniechanie pracownika. Wina  może występować w postaci „ciężkiej”, rozumianej jako wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Dokonując oceny niewłaściwego zachowania pracownika, należy wziąć pod uwagę towarzyszące temu zachowaniu okoliczności między innymi: stan świadomości pracownika, złą wolę pracownika itd. Zatem, nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych zachowanie pracownika, któremu nie można przypisać znacznego nasilenia złej woli i świadomego działania zagrażającego interesom pracodawcy lub narażającego go na szkodę.

Dodatkowo art. 100 §2 określa zakres i treść obowiązków pracownika, ale wymienione w tym przepisie obowiązki mają charakter ogólny i przykładowy.  Żeby powinnościom pracowniczym wymienionym w tym przepisie nadać rangę podstawowych obowiązków pracowniczych, należy je doprecyzować np. w umowie o pracę, w regulaminie pracy, czy innym akcie wewnątrzzakładowym.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań