Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

2012-01-19

Realizacja określonego zamówienia publicznego może być uzależniona od posiadania przez wykonawcę określonych uprawnień. Tak się dzieje wówczas, gdy powszednie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania określonych uprawnień (mogą to być koncesje, licencje, uprawnienia zawodowe czy zezwolenia). Przykładem zamówień do realizacji których niezbędne będą uprawnienia są np. postępowanie na regularne przewozy osób w ramach drogowego transportu krajowego, postępowania na odbiór i transportu odpadów komunalnych z ich późniejszym zagospodarowaniem czy postępowanie świadczenie usług lotniczych itd.

Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu musi złożyć oświadczenie, iż spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 m.in. warunek opisany w pkt 1 tj. wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten musi być spełniony przez każdego wykonawcę, który ubiega się o konkretne zamówienie i w żadnym razie nie można tego obowiązku „cedować” na np. podwykonawcę(wykonawca nie ma stosownych zezwoleń, ale jego podwykonawca ma). Podwykonawca zamówienia nie jest uczestnikiem postępowania, stąd to nie jego oświadczenie będzie oceniane przez Zamawiającego na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ułatwienie, jakie przewidziano w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych, umożliwiające wykonawcy, by ten polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie obejmuje warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a więc posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

Rozwiązaniem, które umożliwi uczestnictwo w postępowaniu, gdy wykonawca nie posiada wymaganych uprawnień , może być wspólne ubieganie się o zamówienie 2 lub większej ilości wykonawców, którzy utworzą konsorcjum. Zgodnie z uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lutego 2011 r. KIO/KD 7/11:

W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za wystarczające do uznania spełniania warunku udziału w postępowaniu, należy uznać, gdy wymagane uprawnienia posiadał będzie co najmniej jeden z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania tej części zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień. Taki bowiem cel przyświecał wprowadzeniu regulacji ustawowych, zwiększających konkurencyjność prowadzonych postępowań, umożliwiających wspólne składanie ofert przez wykonawców, którzy samodzielnie nie mogliby sprostać wymaganiom zamawiającego i ubiegać się o udzielenie zamówienia”.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań