Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo pracy

2012-03-06

Źródłem obowiązków pracowniczych jest zazwyczaj  umowa o pracę wraz ze wszystkim i do niej załącznikami np. w postaci zakresu obowiązków, czy  opisu zadań wykonywanych na określonym stanowisku. Źródłem obowiązków pracowniczych są również przepisy powszechnie obowiązujące, zwyczaje zakładowe oraz regulacje wewnętrzne zakłady pracy np. wszelkiego rodzaju regulaminy, procedury, instrukcje itd.

Niejednokrotnie obowiązek określonego zachowania się będzie konsekwencją wydania polecenia służbowego przez pracodawcę lub przełożonego. Nie ma przy tym większego znaczenia w jakiej formie takowe polecenie zostało wydane np. ustnie, gdyż za wyjątkiem pracowników służby publicznej, przepisy nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących formy wydanego polecenia.

Zgodnie z art. 100 § 1  Kodeksu pracy -  pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Warunkiem koniecznym by uznać, że pracownik zobowiązany jest do wykonania wydanego mu polecenia  jest ustalenie, że:

1.wydane polecenie dotyczy pracy np. organizacji pracy, sposobu jej wykonywania itd.
2.wydane polecenie nie jest sprzeczne z umową o pracę,
3.wydane polecenie nie jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi np. polecenie świadczenia pracy ponad normy czasu pracy przewidziane dla konkretnej grupy zawodowej.

Pracownik nie może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli te nie jest bezprawne. Konsekwencją niewykonania polecenia może być nałożenie na pracownika kar porządkowych, wypowiedzenie umowy o pracę, a w skrajnych przypadkach rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań