Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

2012-03-31

Jedną z naczelnych zasad Prawa zamówień publicznych (PZP) jest jawność postępowania– zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Zasada powyższa odnosi się do uczestników postępowania i może zostać ograniczona jedynie w wypadkach określonych w ustawie ( np. ważny interes państwa) lub z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w tym ostatnim przypadku zastosowanie znajdują regulacje zawarte w art. 8 ust. 3 ustawy).

W piśmiennictwie podkreśla się, że zasada jawności postępowania o której mowa w art. 8 ustawy PZP nie powinna być utożsamiana z jawnością, o której mowa w innych przepisach powszechnie obowiązujących np. ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Zasada jawności o której mowa w ustawie PZP jest rozumiana jako:
a)zapewnienie – bez nieuzasadnionych ograniczeń – dostępu do informacji o przebiegu i organizacji postępowań,
b)zapewnienie – bez nieuzasadnionych ograniczeń – dostępu do dokumentacji postępowania.

Oferta przetargowa jest załącznikiem do protokołu z postępowania i od momentu otwarcia ofert, jest jawna dla uczestników tego postępowania (art. 96 ust.3).

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań