Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia Publiczne

2013-04-03

Zgodnie z art. 90 ust.1 p.z.p. konsekwencją powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie podania w ofercie rażąco niskiej ceny, jest wszczęcie procedury zmierzającej do złożenia przez wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie. Wątpliwości dotyczące rażąco niskiej ceny muszą odnosić się do podanej w ofercie ceny całkowitej, a nie do jednej lub tylko niektórych cen jednostkowych (pozycji załączonego do oferty kosztorysu).
Odwołując się do stanowiska doktryny, stanowiska prezentowanego w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (która z kolei opiera się o doświadczenia państw Unii Europejskiej), obowiązek wszczęcia procedury odnoszącej się do wyjaśnienia elementów oferty cenowej zachodzi wówczas, gdy „cena oferty odbiega o 10% od średniej ceny grupy ofert o zbliżonych cenach, względnie o 20% od wartości szacunkowej zamówienia”.
   
Wszczęcie procedury w zakresie o którym mowa powyżej powoduje, iż ciężar dowodu (obowiązek wykazania), iż nie mamy do czynienia z rażąco niską ceną spada na wykonawcę. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie możliwie najbardziej wyczerpujących informacji, aby usunąć stan niepewności Zamawiającego – vide wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 1818/12.
   
W przypadku, gdy wyjaśnienia wykonawcy nie wskazują na indywidualne, dostępne wyłącznie tylko temu wykonawcy uwarunkowania uzasadniające wysokość zaoferowanej ceny, należy uznać, że wyjaśnienia spełniające wymagania przepisów komentowanej ustawy w ogóle nie zostały złożone.
Jeżeli wykonawca ograniczył się do lapidarnego określenia, iż np. cena wynika z dołączonego do oferty kosztorysu, a inne okoliczności na jakie powołuje się wykonawca – np. własny sprzęt, środki transportu, elektronarzędzia i urządzenia, czy posiadanie uprawnień oraz wyszkolonych pracowników - są również ogólnikowe i niczego nie wyjaśniają Zamawiającemu, to Zamawiający winien taką ofertę odrzucić na podstawie art. 90 ust.3 p.z.p. (brak złożenia wyjaśnień) – mówi radca prawy Eliza Krause z Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause w Poznaniu

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań