Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia Publiczne

2013-05-06

    Z  zawartej w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych normy prawnej wynika, iż w przypadku gdy Zamawiający nie doprecyzuje warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, to brak jest po jego stronie prawa do żądania dokumentów na ich potwierdzenie. Zatem Zamawiający najpierw obowiązany jest sformułować warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do posiadanego przez wykonawców doświadczenia, aby następnie być uprawnionym do żądania na potwierdzenie jego spełniania odpowiednich dokumentów.

    Niejednokrotnie , na podstawie zapisów SIWZ nie można ustalić, jakiemu celowi ma służyć przedłożenie przez wykonawcę wykazu dokumentów potwierdzających wykonanie zamówienia tego samego typu. Tym samym wobec braku opisu warunku udziału w postępowaniu, nie można uznać ww. dokumentów (referencji) za niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

    Żądanie przez Zamawiającego przedkładania  referencji (dokumentów potwierdzających wykonanie tego typu zamówienia) wobec nieskonkretyzowania warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie ww. dokumenty miałyby potwierdzać, stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – mowie Radca Prawny Eliza Krause z Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań