Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo Pracy

2013-05-07

W praktyce, do podstawowych obowiązków pracowniczych - służących realizacji podstawowego celu jakim jest wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy - należy przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy ( na podstawie przykładowego katalogu powinności określonych przez ustawodawcę w art. 100 §2 kodeksu pracy). W piśmiennictwie za przestrzeganie czasu pracy ustalonego w danym zakładzie, uważa się systematyczne (z reguły codzienne ) i punktualne zgłaszanie się w wyznaczonym miejscu z zamiarem wykonywania pracy i trwaniu co najmniej w takim położeniu przez okres równy odpowiedniej normie czasu pracy.

Niestawienie się do pracy usprawiedliwiają jedynie 2 przesłanki: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy albo usprawiedliwienie. Problematyka usprawiedliwiania nieobecności w pracy została uregulowana przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60 poz. 281).
   
Z uwagi na brak szczególnych regulacji w tym zakresie u pracodawcy, zastosowanie znajdują wprost ww. przepisy. Regulacje wewnętrzne mogą inaczej regulować omawiane kwestie np. pracownik zobowiązany jest niezwłocznie lub w ciągu 7 dni od wystąpienia przyczyny powiadomić pracodawcę – mówi radca Prawny Eliza Krause z Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu.
     
Z przepisów tego rozporządzenia wynika, iż o przyczynie nieobecności z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia pracownik powinien pracodawcę uprzedzić (§2 ust. 1) lub o przyczynie nieobecności oraz przewidywanym okresie jej trwania pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić, nie późnij, niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia takiego można dokonać osobiście, ale przy braku szczególnej regulacji u danego pracodawcy, zawiadomienia może dokonać druga osoba, zawiadomienia można dokonać telefonicznie, przy użyciu innego środka łączności, a nawet listownie (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Niedotrzymanie ww. terminu może usprawiedliwiać jedynie obłożna choroba pracownika połączona  z brakiem bądź nieobecnością domowników albo inne losowe zdarzenie (§2 ust.3).
   
Realizacja obowiązku usprawiedliwienia nieobecności następuje przez podanie jej przyczyny, a pracodawca może żądać określonego dowodu twierdzeń pracownika (usprawiedliwienie następuje pod zawieszającym warunkiem dostarczenia dowodu).


 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań