Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo Cywilne

2013-05-03

Poszkodowany (właściciel) może dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych albo bezpośrednio od sprawcy szkody (nawet, jeżeli jest on ubezpieczony w zakresie OC) albo też od zakładu ubezpieczeń z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC – mówi Radca prawy Eliza Krause z Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu.

Powyższą zasadę określa się jako actio directa. Warto zauważyć, iż możliwe jest dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego od obu wskazanych powyżej podmiotów jednocześnie. Wówczas sytuacja prawna podmiotów odpowiedzialnych za szkodę będzie podobna do sytuacji dłużników solidarnych, co oznacza, że zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. W sytuacji, gdy sprawca z własnych środków zapłaci poszkodowanemu odszkodowanie może on domagać się od zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconej kwoty, ponieważ wiąże go z zakładem ubezpieczeń umowa, na podstawie której zakład ubezpieczeń zobowiązał się do wypłaty odszkodowania w granicach jego odpowiedzialności cywilnej.

Problem dopuszczalności dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych obok spełnienia świadczenia przez zakład ubezpieczeń z tytułu powstania jego odpowiedzialności, uzależniony jest od rodzaju ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń majątkowych ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie zwrotne czyli tzw. regres do sprawcy szkody. Oznacza to, iż z momentem gdy zakład ubezpieczeń zapłaci odszkodowanie, przechodzą na niego z mocy prawa roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej, do wysokości sumy zapłaconej przez zakład. Gdy szkoda przewyższa tą sumę możliwe jest dochodzenie nadwyżki na zasadach ogólnych.

W odniesieniu do sprawcy, ponosi on odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań