Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia Publiczne

2013-06-07

    Skutki ogłoszenia upadłości konsorcjanta uzależnione są od momentu w jakim sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości podmiotu jaki ubiega się lub realizuje zamówienie publiczne i mogą być różne – mówi Radca Prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause w Poznaniu.
   
    Jeżeli ogłoszenie upadłości nastąpiło przed złożeniem oferty przez konsorcjum, to:
 zastosowanie znajdzie  względem wykonawcy (całego konsorcjum)  przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt 2, skutkująca obowiązkiem jego wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że w dniu składania wniosków lub ofert upadły wykonawca zawarł już układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
Zamawiający,  badając spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, bierze pod uwagę stan faktyczny istniejącego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Co do zasady, weryfikacja ta jest przeprowadzana w odniesieniu do wykonawców tylko raz w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a przedstawione przez wykonawców dokumenty i informacje w nich zawarte korzystają z domniemania aktualności na czas prowadzonego postępowania, chyba że zostaną ujawnione okoliczności przeciwne.
W sytuacji powzięcia przez zamawiającego informacji, po dokonanej  weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu, o zaistnieniu wobec wykonawcy (członka konsorcjum)  jednej z przesłanek z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w świetle art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest ponownie zbadać sytuację podmiotową danego wykonawcy (członka konsorcjum), ale tylko w zakresie tego warunku, którego dotyczą nowo powzięte informacje.
   
    Jeżeli  w stosunku do jednego z członków konsorcjum zostanie wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, po złożeniu oferty przez konsorcjum, wówczas zamawiający ma obowiązek wykluczenia wykonawcy (całego konsorcjum) z postępowania, bowiem udzielenie zamówienia podmiotowi zbiorowemu w skład którego wchodzi wykonawca posiadający cechę, która wyłącza go w świetle ustawy z kręgu podmiotów mogących wykonać zamówienie, stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy Pzp. Konsorcjum może w takiej sytuacji samo wykluczyć z własnego grona podmiot (członka) wobec którego ogłoszono upadłość i wykazywać, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
    Jeżeli głoszenie upadłości jednego z członków konsorcjum realizującego zamówienie, nastąpi po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, to ogłoszona upadłość nie ma żadnego wpływu na wykonanie umowy o zamówienie publiczne.  Zgodnie z zasadą solidarnej odpowiedzialności, wyrażoną w art. 141 ustawy Pzp, pozostali członkowie konsorcjum są zobowiązani do wykonania umowy w całości.

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań