Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Prawo pracy

2011-07-08

Obowiązkiem pracodawcy, który chce jednostronnie tj. w inny sposób niż na mocy porozumienia stron, rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę  na czas nieoznaczony, jest m.in. wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przyczyna powinna być konkretna, rzeczywista i zrozumiała dla pracownika.

Wśród przyczyn można wyróżnić takie, które dotyczą pracownika np. nieodpowiednie kwalifikacje, stan zdrowia, charakter, niewłaściwy sposób wykonywania pracy, naruszenie innego obowiązku pracowniczego, brak dyspozycyjności - także wynikający z sytuacji rodzinnej lub osobistej, niezdolność do szybkiego uczenia się, brak inicjatywy, kreatywności. 

Kolejną grupę przyczyn stanowią przyczyny, które kwalifikowane są jako przyczyny dotyczące pracodawcy (nie dotyczące pracownika). Jeżeli będziemy mieli do czynienia z drugą grupą przyczyn tj. przyczynami dotyczącymi pracodawcy np. zła kondycja finansowa pracodawcy powodująca konieczność redukcji zatrudnienia, reorganizacja, restrukturyzacja - to pracodawca, przed wręczeniem wypowiedzenia umowy o prace, będzie musiał rozważyć, czy w jego przypadku znajdą zastosowania przepisy Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Na mocy wspomnianej regulacji pracodawca będzie mógł rozwiązać z pracownikami umowy o pracę, ale musi się liczyć z obowiązkiem wypłaty tzw. odpraw (dot. to zwolnień grupowych i zwolnień indywidualnych dokonywanych w trybie omawianej ustawy).

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań