Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia Publiczne

Zamawiający chętnie korzystają ze środka dyscyplinującego wykonawców zamówień publicznych i wprowadzają do umów zapisy dotyczące kar umownych. Zamieszczenie takowych zapisów w umowie powoduje, iż Zamawiający musi w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – naliczyć kary umowne, nie chcąc narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zazwyczaj Zamawiający w bardzo łatwy sposób dokonuje potrąca należności wynikających z naliczonych kar, z należnym wykonawcy wynagrodzeniem.

Prawo Pracy

Przywrócenie do pracy pracownicy – na mocy wyroku sądowego – nie zawsze będzie skutkować wypłatą na rzecz pracownicy wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Od reguły wynikającej z art. 57 §2 kodeksu pracy tj. jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy – są wyjątki.

Nieruchomości

W sytuacji, gdy komornik wyznaczył dłużnikowi termin do opróżniania i opuszczenia lokalu mieszkalnego, a dłużnik kwestionuje podstawy nadania wyrokowi klauzuli wykonalności np. dłużnik nie otrzymał oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, to jednym ze środków prawnych, z których dłużnik będzie mógł skorzystać, jest wniosek do sądu o udzielenie zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Prawo Pracy

Czy pracownik może kwestionować ważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę?

Nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 11

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań