Aktualności
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

Podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia często napotykają w dokumentacji przetargowej, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na problemy związane z niejasnościami zapisów, wieloznacznością używanych przez zamawiającego sformułowań, czy zwykłymi pomyłkami.

Nieruchomości

Art. 16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewiduje możliwość ujawnienia w księdze wieczystej praw osobistych i roszczeń.

Prawo pracy

Jeżeli pracodawca chce – w drodze jednostronnej decyzji - skutecznie przenieść pracownika na inne miejsce pracy i obniżyć przy tym wynagrodzenie, winien zastosować rozwiązanie przewidziane w art. 42 kodeksu pracy tj. dokonać wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę (wypowiedzenie warunków pracy i płacy).

Zamówienia publiczne

Podstawowa zasada obowiązująca w prawie cywilnym i jednocześnie reguła uczciwego obrotu gospodarczego „pacta sunt servanda” (umów należy dotrzymywać), na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, została ograniczona przez art. 145 cytowanej ustawy

Nieruchomości

Podmioty gospodarcze posiadające nieruchomości (niezabudowane grunty lub nieruchomości na których posadowione są budynki, urządzenia, infrastruktura itd.) wielokrotnie stają przed dylematem związanym z regulacją stanu prawnego tych nieruchomości, zarządzaniem takimi nieruchomościami czy ich sprzedażą

1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań