Zakres usług
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

1. Zamówienia publiczne

 • rozwiązywanie problemów związanych ze stosowaniem w praktyce prawa zamówień publicznych, zarówno ze strony zamawiających, jak też podmiotów ubiegających się o  zamówienie,
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla zamawiających,
 • przygotowywanie ofert przetargowych,
 • opinie i porady prawne,
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem środków odwoławczych,
 • szkolenia z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych.

 
2. Nieruchomości

 • problematyka  dot. własności lokali, najmu, nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami,
 • zagadnienia z  zakresu ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
 • regulacja praw do nieruchomości, przekształcenia, zbycie i nabycie praw, księgi wieczyste,
 • prawny audyt nieruchomości,
 • pomoc prawna w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

 
3. Prawo cywilne i prawo postępowania cywilnego

 • porady i opinie prawne,
 • przygotowywanie wzorów umów,
 • doradztwo w negocjacjach handlowych (negocjowanie warunków umów),
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

 
4. Obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentacja przed organami administracji,
 • opinie i konsultacje.

 
5. Windykacja

 • prowadzenie polubownej egzekucji,
 • przygotowanie i wszczynanie postępowań sądowych oraz reprezentowanie klienta w  tych postępowaniach,
 • reprezentacja klienta w postępowaniach egzekucyjnych.

 
6. Prawo spółek

 • doradztwo w kwestiach tworzenia, przekształcenia i likwidacji spółek,
 • prowadzenie postępowania rejestrowego,
 • obsługa prawna organów spółek,
 • audyt prawny spółek,
 • przygotowanie (zmiany) umów i statutów.

 
7. Prawo pracy

 • doradztwo w zakresie aspektów prawnych zatrudnienia
 • tworzenie umów i regulaminów związanych z zatrudnieniem, w tym kontraktów menedżerskich i umów o zakazie konkurencji,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych np. w drodze mediacji,
 • reprezentacja pracodawcy w toku postępowania sądowego,
 • pomoc w tworzeniu dokumentacji pracowniczej.

 
8. Prawo autorskie (własności intelektualnej)

 • doradztwo z zakresu ochrony praw autorskich,
 • przygotowywanie umów,
 • doradztwo w sprawach dot. własności przemysłowej

 
9. Audyt procedur przetargowych dla beneficjentów dotacji

 • weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez beneficjenta pod kątem zgodności z regulacjami prawa krajowego, wytycznymi i umową o dofinansowanie,
 • pomoc w opracowaniu kompleksowej dokumentacji dotyczącej procedury udzielnie zamówienia,
 • kontrole ex – ante i ex- post przeprowadzonych postępowań,
 • bieżące doradztwo związane z wyłanianiem wykonawców ( w szczególności pomoc komisjom przetargowym), zawarciem umowy i dopełnieniem wymogów formalnych.

 

Nasi doradcy pomogą Państwu również:
Kancelaria, współpracując ściśle z kilkoma notariuszami na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego, doradza w kwestiach formalnych związanych z przystąpieniem do aktów notarialnych.
Kancelaria, współpracując z licencjonowanym biurem księgowym i biegłym rewidentem, pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu księgowości.
 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań