Audyt procedur przetargowych dla beneficjentów dotacji
Qui rogat, non errat
kto pyta, nie błądzi

Audyt procedur przetargowych dla beneficjentów dotacji

 

Kancelaria świadczy usługi polegające na kontroli procedur przetargowych. Najczęściej adresatem tych działań są podmioty korzystające z dofinansowania projektów ze środków unijnych. Zdecydowana większość podmiotów (beneficjentów dotacji unijnych) jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ww. kontrole mogą być przeprowadzane albo przed formalnym wszczęciem postępowań (wówczas przybierają one formę kontroli ex-ante), albo po przeprowadzeniu konkretnych postępowań i wyłonieniu Wykonawców (kontrole ex-post).

Celem przeprowadzanych działań kontrolnych jest wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości, którymi mogą być obarczone postępowania przetargowe. Przeprowadzenie wnikliwej kontroli, w wielu wypadkach, skutecznie przeciwdziała nałożeniu sankcji finansowych na beneficjentów, czyli zapobiega nałożeniu korekt finansowych. Tym samym beneficjenci dotacji minimalizują ryzyko, iż przyznane dofinansowanie zostanie umniejszone, a w skrajnych przypadkach, że będą musieli zwrócić otrzymaną pomoc.

Kancelaria świadczy również usługi audytu procedur dla tych beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych, ale na których ciąży obowiązek udzielania zamówień zgodnie z określonymi zasadami np. zasadą konkurencyjności.

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Eliza Krause

Telefon:
61 653 04 07
605 219 801
Fax:
61 653 07 07
Adres:
ul. Świetlana 26, 60-151 Poznań