Zamówienia Publiczne

utworzone przez | wrz 12, 2022 | Aktualności

Zamawiający chętnie korzystają ze środka dyscyplinującego wykonawców zamówień publicznych i wprowadzają do umów zapisy dotyczące kar umownych. Zamieszczenie takowych zapisów w umowie powoduje, iż Zamawiający musi w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – naliczyć kary umowne, nie chcąc narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zazwyczaj Zamawiający w bardzo łatwy sposób dokonuje potrąca należności wynikających z naliczonych kar, z należnym wykonawcy wynagrodzeniem.

Zaznaczyć przy tym należy, iż kary umowne należą się w zastrzeżonej w umowie wysokości nawet w sytuacji, gdy Zamawiający nie poniesie żadnej szkody.
W mojej opinii wykonawca, któremu naliczono karę umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, powinien rozważyć, czy okoliczności konkretnego przypadku, pozwolą na zmniejszenie wysokości naliczonej kary i będzie możliwe dokonanie miarkowania odszkodowania. Obniżenie wysokości kary umownej jest dopuszczalne, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części już wykonane lub, gdy naliczona kara umowna jest rażąco wygórowana. Możliwości miarkowania kary umownej, strony nie mogą w umowie wyłączyć.

Pomimo, iż miarkowanie kary umownej, stanowi element tzw. prawa sędziowskiego i zazwyczaj obniżenie wysokości kary następuje w toku postępowania sądowego, to jestem zwolennikiem poglądu, iż do obniżenia wysokości kary umownej może dojść bez wszczynania procesu, w wyniku zawarcia ugody przed mediatorem sądowym – mówi Radca Prawny Eliza Krause. Wypracowany w tej materii kompromis, skutkujący obniżeniem wysokości kary, nie będzie moim zdaniem naruszał reguły wyrażonej w art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych (zakaz zmian umowy). Ugoda zawarta w toku mediacji podlega zatwierdzeniu przez sąd, który podda jej treść badaniu pod kątem braku sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sąd ustala też, czy ugoda nie zmierza do obejścia prawa, a także czy jest zrozumiała lub nie zawiera sprzeczności.