Zakres usług

kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

Z

rozwiązywanie problemów związanych ze stosowaniem w praktyce prawa zamówień publicznych, zarówno ze strony zamawiających, jak też podmiotów ubiegających się o zamówienie

Z

przygotowywanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla zamawiających

Z

przygotowywanie ofert przetargowych

Z

opinie i porady prawne

Z

reprezentacja podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem środków odwoławczych

Z

szkolenia z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych

Nieruchomości

Z

problematyka dot. własności lokali, najmu, nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami,

Z

zagadnienia z zakresu ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

Z

regulacja praw do nieruchomości, przekształcenia, zbycie i nabycie praw, księgi wieczyste

Z

prawny audyt nieruchomości

Z

pomoc prawna w zakresie gospodarowania nieruchomościami

Prawo cywilne i prawo postępowania cywilnego

Z

porady i opinie prawne

Z

przygotowywanie wzorów umów

Z

doradztwo w negocjacjach handlowych (negocjowanie warunków umów),

Z

przygotowywanie pism procesowych

Z

zastępstwo procesowe przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych oraz w postępowaniu egzekucyjnym

Obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Z

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Z

reprezentacja przed organami administracji

Z

opinie i konsultacje

Windykacja

Z

prowadzenie polubownej egzekucji

Z

przygotowanie i wszczynanie postępowań sądowych oraz reprezentowanie klienta w tych postępowaniach

Z

reprezentacja klienta w postępowaniach egzekucyjnych

Prawo spółek

Z

doradztwo w kwestiach tworzenia, przekształcenia i likwidacji spółek

Z

prowadzenie postępowania rejestrowego

Z

obsługa prawna organów spółek

Z

audyt prawny spółek

Z

przygotowanie (zmiany) umów i statutów

Prawo pracy

Z

doradztwo w zakresie aspektów prawnych zatrudnienia

Z

tworzenie umów i regulaminów związanych z zatrudnieniem, w tym kontraktów menedżerskich i umów o zakazie konkurencji

Z

rozwiązywanie sporów pracowniczych np. w drodze mediacji

Z

reprezentacja pracodawcy w toku postępowania sądowego,

Z

pomoc w tworzeniu dokumentacji pracowniczej

Prawo autorskie (własności intelektualnej)

Z

doradztwo z zakresu ochrony praw autorskich

Z

przygotowywanie umów

Z

doradztwo w sprawach dot. własności przemysłowej

Audyt procedur przetargowych dla beneficjentów dotacji

Z

weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez beneficjenta pod kątem zgodności z regulacjami prawa krajowego, wytycznymi i umową o dofinansowanie

Z

pomoc w opracowaniu kompleksowej dokumentacji dotyczącej procedury udzielnie zamówienia,

Z

kontrole ex – ante i ex- post przeprowadzonych postępowań

Z

bieżące doradztwo związane z wyłanianiem wykonawców ( w szczególności pomoc komisjom przetargowym), zawarciem umowy i dopełnieniem wymogów formalnych

Nasi doradcy pomogą Państwu również:

Kancelaria, współpracując ściśle z kilkoma notariuszami na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego, doradza w kwestiach formalnych związanych z przystąpieniem do aktów notarialnych.

Kancelaria, współpracując z licencjonowanym biurem księgowym i biegłym rewidentem, pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu księgowości.

Kancelaria Radcy Prawnego

Kontakt

Adres

ul. Świetlana 26,
60-151 Poznań