Specjalizacja

kto pyta, nie błądzi

Zamówienia publiczne

Świadczona pomoc prawna obejmuje wszystkie pola aktywności związane ze stosowaniem ustawy przez zamawiających, jak też podmioty ubiegające się o pozyskanie zamówień.

Służymy wsparciem na każdym etapie przygotowania, prowadzenia postępowania przetargowego oraz pomagamy rozwiązywać problemy w trakcie realizacji umów.

W zależności od potrzeb Klienta, jesteśmy w stanie przygotować kompletną dokumentację przetargową (specyfikację istotnych warunków zamówienia tzw. SIWZ, wzory umów, zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszenia, protokoły itd.).

Doradzamy Zamawiającym w kwestiach właściwego doboru kryteriów oceny ofert, doboru warunków udziału w postępowaniu, czy właściwego opisywania przedmiotu zamówienia, tak by minimalizować ryzyko wniesienia środków odwoławczych ze strony uczestników postępowania (odwołań i skarg).

Służymy pomocą Komisjom Przetargowym w formie opinii prawnych, zasiadamy w Komisjach przetargowych lub kierujemy ich pracami.

Pomagamy również podmiotom, które ubiegają się o zamówienia publiczne. Doradzamy w kwestiach proceduralnych oraz ochrony praw, które przysługują uczestnikom postępowania. Doradzamy w kwestiach związanych z wnoszeniem środków odwoławczych.

Nieruchomości, najem, własność, gospodarowanie nieruchomościami

Usługi prawne dotyczą wszystkich aspektów związanych z obrotem nieruchomościami lub lokalami, ich posiadaniem, regulacją praw do nieruchomości i lokali oraz gospodarowaniem nieruchomościami.

Usługi prawne świadczone są głównie na rzecz tych podmiotów, które posiadają własne nieruchomości, administrują lub zarządzają powierzonym mieniem lub są uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Do najczęściej wykonywanych przez kancelarię działań, w tym zakresie, zaliczyć można doradztwo i reprezentację przy:

Z

zawieraniu wszelkich umów mających za przedmiot nieruchomości w tym najem, dzierżawa, wykonanie robót budowlanych, modernizacji

Z

rozliczeniu nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość

Z

czynnościach zmierzających do opróżnienia, opuszczenia i wydania budynków oraz lokali

Z

podejmowaniu uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe, zaskarżaniu uchwał w drodze postępowania sądowego

Z

zniesieniu współwłasności

Kancelaria legitymuje się doświadczeniem w procesie regulacji (pozyskiwania) praw do gruntu na rzecz ich aktualnych posiadaczy.

Prawo pracy

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy świadczona jest głównie na rzecz przedsiębiorców. Czynności realizowane przez Kancelarię na rzecz pracodawców, to najczęściej doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, opracowywanie dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem specyfiki konkretnego przedsiębiorcy np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów i instrukcji.

Posiadamy doświadczenie w zakresie przygotowania przedsiębiorców i skutecznego przeprowadzenia procesu tzw. zwolnień grupowych. Przedstawiciele Kancelarii mogą reprezentować pracodawcę np. podczas negocjacji ze związkami zawodowymi.

Pracownicy Kancelarii legitymują się dużym doświadczeniem w zakresie rozwiązywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Reprezentujemy przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym pracodawców oraz pracowników, w stosunku do których naruszono przepisy prawa pracy.

Audyt procedur przetargowych dla beneficjentów dotacji

Kancelaria świadczy usługi polegające na kontroli procedur przetargowych. Najczęściej adresatem tych działań są podmioty korzystające z dofinansowania projektów ze środków unijnych. Zdecydowana większość podmiotów (beneficjentów dotacji unijnych) jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ww. kontrole mogą być przeprowadzane albo przed formalnym wszczęciem postępowań (wówczas przybierają one formę kontroli ex-ante), albo po przeprowadzeniu konkretnych postępowań i wyłonieniu Wykonawców (kontrole ex-post).

Celem przeprowadzanych działań kontrolnych jest wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości, którymi mogą być obarczone postępowania przetargowe. Przeprowadzenie wnikliwej kontroli, w wielu wypadkach, skutecznie przeciwdziała nałożeniu sankcji finansowych na beneficjentów, czyli zapobiega nałożeniu korekt finansowych. Tym samym beneficjenci dotacji minimalizują ryzyko, iż przyznane dofinansowanie zostanie umniejszone, a w skrajnych przypadkach, że będą musieli zwrócić otrzymaną pomoc.

Kancelaria świadczy również usługi audytu procedur dla tych beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych, ale na których ciąży obowiązek udzielania zamówień zgodnie z określonymi zasadami np. zasadą konkurencyjności.

Kancelaria Radcy Prawnego

Kontakt

Adres

ul. Świetlana 26,
60-151 Poznań